Mobilmast vid dansbanan?

NetMobility och Netel AB har ansökt om tillstånd att få sätta upp en 48 meter mobilmast strax bakom dansbanan (se skiss).
Ta del av den information vi lyckats få tag på. Det finns en karta, ärendet hos Kristianstad Kommun samt exempel på privata yttranden.

Så här är den officiella skrivningen:

YNGSJÖ 315:1
Avseende:
Net4Mobility HB, c/o Netel AB ansöker om bygglov för nybyggnad av ny anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål bestående av ett 48 meter högt ostadgat torn samt tre tillhörande teknikbodar på fastighet Yngsjö 315:1 i enlighet med bilagt förslag. Koordinater för tornet N 6192423.236, E 195453. 752 (SWEREF 99 13 30.) Platsen är inom område med detaljplan. Åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplanen vad avser anläggningens placering på mark med markanvändning park.
Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2019-09-13

Årsmöte 2019

Här kan du läsa vad som avhandlades på årsmötet 2019.
Notera också en del förändringar i styrelsen.

Medlemsavgifter 2019

Läs detaljerna här!

Anmäl din epostadress!

Föreningen gör inte några postutskick längre. Anmäl er till nyhetsutskick genom att anmäla din epostadress hit. Detta underlättar vårt arbete och ger oss möjlighet att informera vid behov.

Det här är Nyehusen