Samfällighetens årsmötet 2014

Samfällighetens årsmöte 19 juli 2014, Furuboda kursgård

[vc_row][vc_column][vc_column_text margin_bottom=”30″]Protokoll från årsmöte 2014-07-19

29 personer var närvarande vid mötet

 1. Årsmötets öppnande
  Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Anders Tell.
 2. Årsmötets utlysande
  Mötets utlysande godkändes. Annons i Kristianstadsbladet 14/6 och kallelse via anslagstavlor V24.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
  Anders Tell och Roland Ericson valdes till ordförande respektive sekreterare för mötet.
 4. Val av justerare
  Kalle Rindestam och Kjell Nilsson valdes att justera dagens protokoll.
 5. Godkännande av dagordningen
  Dagordningen godkändes.
 6. Verksamhetsberättelse
  Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013/2014 godkändes.
 7. Ekonomisk berättelse
  Kassörens berättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2013/2014 framlades.
 8. Revisorernas berättelse
  Revisorernas berättelse föredrogs.
 9. Godkännande av resultat- och balansräkning
  Revisorernas förslag att godkänna resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2013/2014 antogs.
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013/2014.
 11. Inkomna ärenden och motioner
  Till styrelsen inför årsmötet har inga ärenden eller motioner inkommit.
 12. Åtgärder för verksamhetsåret 2014/2015
  Åtgärder enligt verksamhetsplan 2014/2015. Åtgärdsplanen kommer att redovisas på Villaägarföreningens hemsida.
 13. Arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer.
  Arvode till kassör och ordförande fastställdes till 12.000:- respektive 3.000:-/år. För övrigt oförändrade ersättningar till styrelse och revisorer under 2014/2015.
 14. Debitering för året 2014/2015
  Debitering för 2014/2015 beslutades att vara oförändrad.
 15. Val av funktionärer
  Roland Ericson (omval) och Anders Rosengren (nyval) valdes till ordinarie styrelseledamöter för två år.
  Valter Stenskepp (fyllnadsval) valdes till ordinarie styrelseledamot för ett år.
  Roland Ericson valdes till ordförande för ett år.
  Dietrich Goldschmidt (omval), Bertil Nilsson (nyval) och Anders Tell (nyval) valdes till styrelsesuppleanter för ett år.
  Johan Brelin valdes till revisor för två år.
  Kjell Nilsson valdes till revisorssuppleant för ett år.
  Göran Moberg och Rolf Wänerhag valdes att utgöra valberedning för ett år.
 16. Anslag till Sjöräddningen och Villaägarföreningen
  Sjöräddningen i Yngsjö och Nyehusens Villaägarförening beviljades bidrag på 3.000 kr vardera.
 17. Övriga ärenden
  Sikten vid utfart Slättnes väg skymd p g av högt gräs och buskar. Uppdrogs till styrelsen att lösa detta.
  Folder gällande trädfällning efterlystes. Gällande bestämmelser kommer att inhämtas av styrelsen.
  Överträdelse av gällande hastighetsbestämmelser förekommer av bilister på Krabbvägen. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka och försöka lösa problemet.
 18. Justering av protokoll
  Detta protokoll ska justeras den 26/7 kl. 10.00 hos sekreteraren.
 19. Avtackning
  Anders Tell avtackades för ett gott mångårigt uppdrag som föreningens ordförande.
 20. Avslutning
  Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Sekreterare: Roland Ericson
Justeras: Kalle Rindestam, Kjell Nilsson, Anders Tell[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]