Samfälligheten 2016

Nyehusens Samfällighetsförening Protokoll från årsmöte 2016-07-30

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Här kan du hämta protokollet från årsmötet (PDF).[/vc_column_text][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]Antal deltagare vid mötet: 31 st

§1. Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Roland Ericson.

§2. Årsmötets utlysande
Mötets utlysande godkändes. Annons i Kristianstadsbladet 23/6 och kallelse via anslagstavlor v 23.

§3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Roland Ericson och Sara-Maria Stenskepp valdes till ordförande respektive sekreterare för mötet.

§4. Val av två justerare
Alf Andersson och Göran Henriksson valdes att justera dagens protokoll.

§5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§6. Verksamhetsberättelse för det gångna året
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015/2016 godkändes.

§7. Ekonomisk berättelse för det gångna året
Kassörens berättelse samt resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015/2016 framlades.

§8. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs.

§9. Godkännande av resultat- och balansräkning
Revisorernas förslag att godkänna resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015/2016 antogs.

§10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016

§11. Inkomna ärenden och motioner
Inga ärenden eller motioner har inkommit till styrelsen.

§12. Åtgärder för verksamhetsåret 2016/17
Åtgärder enligt verksamhetsplan 2016/2017.
Kantklippning och sopning av barr görs i slutet av sommaren. För övrigt inga behov av några större åtgärder.
Önskemål om att sätta upp någon slags numrering på stickvägarna.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_column_text]§13. Arvoden och ersättningar till styrelsen och revisorer
Oförändrat (Sekreterare 700 kr, Ordförande 3,000 kr, Kassör 12,000 kr, Ledamot 300 kr/möte).

§14. Debitering för året 2016/2017
Debitering för 2016/2017 beslutades att vara oförändrad.

§15. Val
a. Valter Stenskepp och Bertil Jönsson valdes till ordinarie styrelseledamöter för två år. Sara-Maria Stenskepp valdes på ett år.
b. Roland Ericson (omval) valdes till ordförande för ett år.
c. Bengt Wannehag, Bertil Nilsson och Anders Tell valdes till styrelsesuppleanter för ett år.
d. Johan Brelin valdes till revisor för två år.
e. Kjell Nilsson valdes till revisorssuppleant för ett år.
f. Göran Moberg och Anne-Maj Råberg valdes att utgöra valberedning för ett år.

§16. Anslag till Sjöräddningen och Villaägarföreningen
Sjöräddningen i Yngsjö och Nyehusens Villaägarföreningen beviljades bidrag på 3000 kr vardera.

§17.  Övriga ärenden
Fortkörning på stickvägarna anses vara ett problem. Styrelsen tar med sig frågan och utreder möjligheten att sätta ut portabla vägbulor. Samtliga boende samt gäster ombeds att respektera hastigheten.

§18. Justering av protokoll
Detta protokoll ska justeras fredagen den 5:e kl 10.00.

§19. Årsmötets avslutning
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Sara-Maria Stenskepp (Sekreterare)
Roland Ericson (Ordförande)
Alf Andersson (Justeras)
Göran Henriksson (Justeras)[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]