Årsmötet 2017

Nysehusen Villaägareförenings årsmöte 22 juli 2017, Furuboda kursgård

Här kan du hämta protokollet från årsmötet (PDF).

 • Dagordningen godkändes efter att den ändrats så att fråga om kallelse satts som punkt 2.
 • Informerades om att det på anslagstavlorna tyvärr blivit fel datum. Mail utskick och hemsida anger dock rätt och kallelse hänvisar till att följa efter samfällighetsföreningens möte. Kallelsen till mötet godkändes.
 • Sten Rundberg valdes till ordförande för mötet.
 • Mattias Rentner valdes till sekreterare för mötet.
 • Göran Henriksson och Per Sköld valdes till justerare.
 • 24 medlemmar deltog. Förteckningen godkändes. (2 deltagare på samfällighetsmötet utgick).
 • Sammankallade till städning av grönområdena är:
  Musselvägen: Bertil Nilsson
  Snäckvägen: Jenny Rundberg och Britt Söndergård
  Krabbvägen: Kjell Nilsson
  Korallvägen: Vakant
  Räkvägen: Sara- Maria Stenskepp
  Hummervägen: Mattias Rentner
 • Inga nya incidenter har rapporterats. Bevakningen fortsätter i nuvarande form. Förfrågan framkom för en utökning av upptagningsområdet för medlemskap i Nyehusen villaförening, inkl bevakningstjänst samt aktiviteter. Primärt intresse från Sirius/Kaptenensväg. Dialog fortsätter mellan intressenter och Sten Rundberg.
 • Årsberättelsen och Kassarapporten redovisades och godkändes.10. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
 • Årets resultat förs över till nästa år.
 • Nuvarande kostnadsersättning behålls.
 • Beslöts att årsavgiften skall vara densamma.
 • Sten Rundberg valdes till ordförande för 1 år.
 • Valter Stenskepp sitter kvar 1 år till.
 • Styrelsen utser sekreterare inom sig.
 • Mattias Rentner, Kjell Nilsson samt Helena Backgärde valdes som styrelseledamöter på 1 år. Styrelsesuppleanter vakant.
 • Johan Brelin och Henrik Berggren sitter kvar som revisorer 1 år till. Suppleanter Örjan Johansson och Mikael Hallberg stryks. Revisorssuppleant är vakant.
 • Göran Moberg valdes till valberedning. Anna-Maja Råberg avgår.
 • Övrigt:
  a) Det beslöts att bordlägga frågan om ny skylt med husnummer.
  b)Stämman informerades om planerna för upprustning av tennisbanan med ny beläggning och staket, inkluderat kostnader och övriga planer för aktivitetsområdet i sin helhet. Arrendeavtalet för tennis/aktivitetsområdet skall omförhandlas som en del i planen för upprustning. Stämman gav sitt medgivande till presentade planer för tennis/aktivitetsområdet.
  c) Styrelsen kommer även undersöka om el kan dras in samt om en soptunna kan sättas upp.
 • Sten tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.